زینب آدن

زینب آدن

مدرس زبان عربی خلیجی و فصیح

 

مدرسی با 7 سال سابقه کاری در تدریس و ترجمه هستم و در حوزه صنایع دستی شهرستان فعالیت دارم و همچنین در اکثر ساعتهایی که بیکار باشم خودم را به کارهای اینترنتی مشغول میکنم و تا کنون توانسته ام یک کتاب را بنویسم و به زودی های کتاب دوم استخراج خواهم کرد و در دست عموم خواهم گذاشت .و عالقه زیادی به تدریس لهجه عربی دارم و همیشه زبان اموزانم را تشویق میکنم که قبل از یادگیری باید به هدفشان عالقه مند باشند .

تحصیلات و مدارک

  • کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور
  • کارشناس زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور
  • TTC , TTC Master  مو سسه زبان آموزان رادین
  • مدرک 1001 نکته تدریس استاد سعید صنعتی

افتخارات

  • مولف کتاب الکلمات اللهجة الخلیجیة

سوابق تدریس

موسسه زبان آموزان رادین ( از سال 1396 تا اکنون )

  • تدریس زبان عربی با لهجه های فصیح و خلیجی

فریلنسر ( از سال 1396 تا اکنون )

  • تدریس زبان عربی با لهجه های فصیح و خلیجی

دوره های تدریس شده

  • تدریس کتاب عراقی سطح 1 و 2
  • تدریس جزوه سطح 3 خلیجی
  • تدریس کتاب الرمسة االماراتیة برای سطح 4و5

دوره ها