تلفن های تماس با موسسه

 

071-36267660

071-36267695

071-36267664

071-36267685

071-91007685

واتساپ مشاوران ارشد ثبت نام

 

     خانم فرهام کیا 09918949516

     خانم شریعتمدار 09918949522

    خانم احمدی زاده 09928276513

واتساپ سایر دپارتمان ها

 

کارشناسان انفورماتیک :

     خانم منصوربیگ 09928702192 

 

 

مدیر تبلیغات :

     خانم شجاعیان 09918949517

آدرس آموزشگاه رادین شیراز

شیراز بلوار دانشجو نبش کوچه 7 آموزشگاه زبان رادین