تقویم آموزشی

دوره های گروهی به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار می گردد. جهت اطلاع از زمان بندی کلاس ها، تب مربوطه را انتخاب نمایید.

تقویم آموزشی مربوط به دوره های جدید می باشد، بدیهی است پس از اتمام مهلت ثبت نام، ظرفیت کلاس ها تکمیل خواهد شد.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.00
فرانسه A1
استاد زینلی
14.10
15.40
IELTS
استاد دزفولی
14.00
16.00
فرانسه A1
استاد زینلی
14.10
15.40
IELTS
استاد دزفولی
14.00
16.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
Project Success Intro
استاد مرادی
16.00
17.30
ترکی استانبولی A1
استاد محمدی
16.00
17.30
Project Success Intro
استاد مرادی
16.00
17.30
ترکی استانبولی A1
استاد محمدی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.45
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15

Project Success 4
استاد اسفندیاری
17.45
19.15

Project Success 5
استاد دزفولی
17.45
19.15
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15

Project Success 4
استاد اسفندیاری
17.45
19.15

Project Success 5
استاد دزفولی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
Starter
استاد جعفری زاده
19.30
21.00
Starter
استاد جعفری زاده
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15
 • Project Success 4
  17.45 - 19.15
 • Project Success 5
  17.45 - 19.15
 • Starter
  19.30 - 21.00

یکشنبه

 • فرانسه A1
  14.10 - 15.40
 • Project Success Intro
  16.00 - 17.30

دوشنبه

 • IELTS
  14.00 - 16.00
 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • فرانسه A1
  14.10 - 15.40
 • Project Success Intro
  16.00 - 17.30

چهارشنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15
 • Project Success 4
  17.45 - 19.15
 • Project Success 5
  17.45 - 19.15
 • Starter
  19.30 - 21.00

پنج شنبه

 • IELTS
  14.00 - 16.00
 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.00
IELTS
استاد دزفولی
14.00
16.00
IELTS
استاد دزفولی
14.00
16.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45

دوشنبه

 • IELTS
  14.00 - 16.00

پنج شنبه

 • IELTS
  14.00 - 16.00
No تایم شیت ها hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success 4
استاد اسفندیاری
17.45
19.15
Project Success 4
استاد اسفندیاری
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • Project Success 4
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • Project Success 4
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success 5
استاد دزفولی
17.45
19.15
Project Success 5
استاد دزفولی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • Project Success 5
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • Project Success 5
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success Intro
استاد مرادی
16.00
17.30
Project Success Intro
استاد مرادی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

یکشنبه

 • Project Success Intro
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • Project Success Intro
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
Starter
استاد جعفری زاده
19.30
21.00
Starter
استاد جعفری زاده
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • Starter
  19.30 - 21.00

چهارشنبه

 • Starter
  19.30 - 21.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
ترکی استانبولی A1
استاد محمدی
16.00
17.30
ترکی استانبولی A1
استاد محمدی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

دوشنبه

 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • ترکی استانبولی A1
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.00
فرانسه A1
استاد زینلی
14.10
15.40
فرانسه A1
استاد زینلی
14.10
15.40
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30

یکشنبه

 • فرانسه A1
  14.10 - 15.40

سه شنبه

 • فرانسه A1
  14.10 - 15.40
No تایم شیت ها available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
14.20
15.50

ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00

ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
14.20
15.50

ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00

ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
14.20
15.50

ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00

ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.45
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
17.45
19.15

Project Success 3 Online
استاد حقیقی
17.45
19.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
17.45
19.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
17.45
19.15
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
17.45
19.15

Project Success 3 Online
استاد حقیقی
17.45
19.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد یزدانی
19.30
21.00

Project Success 1 (Online)
استاد اشرفی
19.30
21.00
Project Success 2 Online
استاد ستوده
19.30
21.00
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد یزدانی
19.30
21.00

Project Success 1 (Online)
استاد اشرفی
19.30
21.00
Project Success 2 Online
استاد ستوده
19.30
21.00
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد یزدانی
19.30
21.00

Project Success 1 (Online)
استاد اشرفی
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  14.20 - 15.50
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • عربی A1 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
 • Project Success 3 Online
  17.45 - 19.15
 • فرانسه A1 (آنلاین)
  19.30 - 21.00
 • Project Success 1 (Online)
  19.30 - 21.00

یکشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
 • Project Success 2 Online
  19.30 - 21.00

دوشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  14.20 - 15.50
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • فرانسه A1 (آنلاین)
  19.30 - 21.00
 • Project Success 1 (Online)
  19.30 - 21.00

سه شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
 • Project Success 2 Online
  19.30 - 21.00

چهارشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  14.20 - 15.50
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • عربی A1 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
 • Project Success 3 Online
  17.45 - 19.15
 • فرانسه A1 (آنلاین)
  19.30 - 21.00
 • Project Success 1 (Online)
  19.30 - 21.00

پنج شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
Project Success 1 (Online)
استاد اشرفی
19.30
21.00
Project Success 1 (Online)
استاد اشرفی
19.30
21.00
Project Success 1 (Online)
استاد اشرفی
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • Project Success 1 (Online)
  19.30 - 21.00

دوشنبه

 • Project Success 1 (Online)
  19.30 - 21.00

چهارشنبه

 • Project Success 1 (Online)
  19.30 - 21.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
Project Success 2 Online
استاد ستوده
19.30
21.00
Project Success 2 Online
استاد ستوده
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

یکشنبه

 • Project Success 2 Online
  19.30 - 21.00

سه شنبه

 • Project Success 2 Online
  19.30 - 21.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success 3 Online
استاد حقیقی
17.45
19.15
Project Success 3 Online
استاد حقیقی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • Project Success 3 Online
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • Project Success 3 Online
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
17.45
19.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
17.45
19.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

یکشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  17.45 - 19.15

سه شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.15
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
14.20
15.50
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
14.20
15.50
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
14.20
15.50
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45

شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  14.20 - 15.50

دوشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  14.20 - 15.50

چهارشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  14.20 - 15.50
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
15.30
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45

شنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00

دوشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00

چهارشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد قصاب زاده
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

شنبه

 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

دوشنبه

 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

چهارشنبه

 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
17.45
19.15
عربی A1 (آنلاین)
استاد آدن
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • عربی A1 (آنلاین)
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • عربی A1 (آنلاین)
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد یزدانی
19.30
21.00
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد یزدانی
19.30
21.00
فرانسه A1 (آنلاین)
استاد یزدانی
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  19.30 - 21.00

دوشنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  19.30 - 21.00

چهارشنبه

 • فرانسه A1 (آنلاین)
  19.30 - 21.00
No تایم شیت ها available!
سوالی دارید؟ با ما گفتگو کنید