تقویم آموزشی

دوره های گروهی به دو صورت آنلاین و حضوری برگزار می گردد. جهت اطلاع از زمان بندی کلاس ها، تب مربوطه را انتخاب نمایید.

تقویم آموزشی مربوط به دوره های جدید می باشد، بدیهی است پس از اتمام مهلت ثبت نام، ظرفیت کلاس ها تکمیل خواهد شد.

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30

Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30
فرانسه A1
استاد زینلی
16.00
17.30

Starter
استاد پورتولری
16.00
17.30
Project Success 2
استاد آریاپور
16.00
17.30

Project Success 4
استاد حقیقی
16.00
17.30
فرانسه A1
استاد زینلی
16.00
17.30

Starter
استاد پورتولری
16.00
17.30
Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30

Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30
Project Success 2
استاد آریاپور
16.00
17.30

Project Success 4
استاد حقیقی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.45
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15

Project Success 1
استاد جعفری زاده
17.45
19.15
آلمانی A1
استاد جمالی
17.45
19.15
Project Success Intro
استاد حسینی
17.45
19.15
آلمانی A1
استاد جمالی
17.45
19.15
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15

Project Success 1
استاد جعفری زاده
17.45
19.15
Project Success Intro
استاد حسینی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
 • عربی A1
  17.45 - 19.15
 • Project Success 1
  17.45 - 19.15

یکشنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30
 • Starter
  16.00 - 17.30
 • آلمانی A1
  17.45 - 19.15

دوشنبه

 • Project Success 2
  16.00 - 17.30
 • Project Success 4
  16.00 - 17.30
 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15

سه شنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30
 • Starter
  16.00 - 17.30
 • آلمانی A1
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
 • عربی A1
  17.45 - 19.15
 • Project Success 1
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • Project Success 2
  16.00 - 17.30
 • Project Success 4
  16.00 - 17.30
 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success 1
استاد جعفری زاده
17.45
19.15
Project Success 1
استاد جعفری زاده
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • Project Success 1
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • Project Success 1
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 2
استاد آریاپور
16.00
17.30
Project Success 2
استاد آریاپور
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

دوشنبه

 • Project Success 2
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • Project Success 2
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30
Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

شنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30

چهارشنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30
Project Success 3
استاد اسفندیاری
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

شنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30

چهارشنبه

 • Project Success 3
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Project Success 4
استاد حقیقی
16.00
17.30
Project Success 4
استاد حقیقی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

دوشنبه

 • Project Success 4
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • Project Success 4
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success Intro
استاد حسینی
17.45
19.15
Project Success Intro
استاد حسینی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

دوشنبه

 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • Project Success Intro
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
Starter
استاد پورتولری
16.00
17.30
Starter
استاد پورتولری
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

یکشنبه

 • Starter
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • Starter
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
آلمانی A1
استاد جمالی
17.45
19.15
آلمانی A1
استاد جمالی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

یکشنبه

 • آلمانی A1
  17.45 - 19.15

سه شنبه

 • آلمانی A1
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15
عربی A1
استاد موسوی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

شنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • عربی A1
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
فرانسه A1
استاد زینلی
16.00
17.30
فرانسه A1
استاد زینلی
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

یکشنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • فرانسه A1
  16.00 - 17.30
No تایم شیت ها available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12.00
آلمانی A1 (آنلاین)
استاد کشتگر
12.00
13.30
آلمانی A1 (آنلاین)
استاد کشتگر
12.00
13.30
آلمانی A1 (آنلاین)
استاد کشتگر
12.00
13.30
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15
14.15
عربی A2 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45

ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00

آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
16.00
17.30
عربی A2 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00

آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
16.00
17.30
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00

آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
16.00
17.30
15.45
16.00
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد احمدپور
16.00
17.30
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد احمدپور
16.00
17.30
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد احمدپور
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.45
Project Success Intro Online
استاد اشرفی
17.45
19.15
Project Success Intro Online
استاد اشرفی
17.45
19.15
Project Success Intro Online
استاد اشرفی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.30
Project Success 5 Online
استاد فتح اله زاده
19.30
21.00
Project Success 5 Online
استاد فتح اله زاده
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
 • آلمانی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • Project Success 5 Online
  19.30 - 21.00

یکشنبه

 • آلمانی A1 (آنلاین)
  12.00 - 13.30
 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • Project Success Intro Online
  17.45 - 19.15

دوشنبه

 • عربی A2 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
 • آلمانی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • آلمانی A1 (آنلاین)
  12.00 - 13.30
 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • Project Success Intro Online
  17.45 - 19.15

چهارشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
 • آلمانی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • Project Success 5 Online
  19.30 - 21.00

پنج شنبه

 • آلمانی A1 (آنلاین)
  12.00 - 13.30
 • عربی A2 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
 • Project Success Intro Online
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
19.30
Project Success 5 Online
استاد فتح اله زاده
19.30
21.00
Project Success 5 Online
استاد فتح اله زاده
19.30
21.00
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45

شنبه

 • Project Success 5 Online
  19.30 - 21.00

چهارشنبه

 • Project Success 5 Online
  19.30 - 21.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
17.45
Project Success Intro Online
استاد اشرفی
17.45
19.15
Project Success Intro Online
استاد اشرفی
17.45
19.15
Project Success Intro Online
استاد اشرفی
17.45
19.15
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00

یکشنبه

 • Project Success Intro Online
  17.45 - 19.15

سه شنبه

 • Project Success Intro Online
  17.45 - 19.15

پنج شنبه

 • Project Success Intro Online
  17.45 - 19.15
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12.00
آلمانی A1 (آنلاین)
استاد کشتگر
12.00
13.30
آلمانی A1 (آنلاین)
استاد کشتگر
12.00
13.30
آلمانی A1 (آنلاین)
استاد کشتگر
12.00
13.30
12.15
12.30
12.45
13.00
13.15

یکشنبه

 • آلمانی A1 (آنلاین)
  12.00 - 13.30

سه شنبه

 • آلمانی A1 (آنلاین)
  12.00 - 13.30

پنج شنبه

 • آلمانی A1 (آنلاین)
  12.00 - 13.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
16.00
17.30
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
16.00
17.30
آلمانی A2 (آنلاین)
استاد کشتگر
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

شنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

دوشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

چهارشنبه

 • آلمانی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
15.30
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00
ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
استاد احمدپور
15.30
17.00
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45

شنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00

دوشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00

چهارشنبه

 • ترکی استانبولی A1 (آنلاین)
  15.30 - 17.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
16.00
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد احمدپور
16.00
17.30
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد احمدپور
16.00
17.30
ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
استاد احمدپور
16.00
17.30
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15

یکشنبه

 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

سه شنبه

 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30

پنج شنبه

 • ترکی استانبولی A2 (آنلاین)
  16.00 - 17.30
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
14.15
عربی A2 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45
عربی A2 (آنلاین)
استاد آدن
14.15
15.45
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30

دوشنبه

 • عربی A2 (آنلاین)
  14.15 - 15.45

پنج شنبه

 • عربی A2 (آنلاین)
  14.15 - 15.45
No تایم شیت ها available!
سوالی دارید؟ با ما گفتگو کنید