کارنامه آیلتس زبان آموزان موسسه رادین

خانم سمن فرح انگیز

متقاضی نمره: 7.5 - نمره کسب شده: 8 آکادمیک

****

آقای علی صادقی جهرمی

متقاضی نمره: 7 - نمره کسب شده: 7.5 آکادمیک

****


خانم مریم رضایی فرید

متقاضی نمره: 6.5 - نمره کسب شده: 7 جنرال

****

خانم کیانا خاتمی

متقاضی نمره: 7 - نمره کسب شده: 7.5 آکادمیک

****

آقای علی فرمانیه

متقاضی نمره: 6.5 - نمره کسب شده: 7 آکادمیک

****

آقای علیرضا قدمگاهی خراسانی

متقاضی نمره: 6 - نمره کسب شده: 6.5 آکادمیک

****

خانم غزل حقیقی

متقاضی نمره: 6.5 - نمره کسب شده: 7 آکادمیک

****

آقای بهروز کشتگر

متقاضی نمره: 6.5 - نمره کسب شده: 7 آکادمیک 

****

خانم نوروزی

متقاضی نمره: 6.5 - نمره کسب شده: 7 آکادمیک